Agentura ochrany přírody a krajiny České repubtrky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České repubtrky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České repubtrky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Karsologické členění / K2301514

Heroltický kras

Náleží do karsologické soustavy 200 Moravskoslezská krasová a pseudokrasová území, karsologického celku 230 Krasová a pseudokrasová území jižního bloku – Brněnské vrchoviny a okolí, krasové oblasti K230 15 Kras v okolí Tišnova.

Od vrcholu Velké Dřínové (351 m n. m.) u Heroltic vede vápencový pruh k JJZ pravým úbočím Maršovského žlebu. Drobné závrtové deprese se nachází též v drobných čočkách krystalických vápenců moravika ve skupině Bílého potoka, které se objevují ve vrcholových partiích východněji. Značná část krasu je vázána na vápence v hlubokého Maršovském žlebu, jímž v délce 3 km teče Maršovský potok od lomů u Lažánek k Pejškovskému potoku. V pravé údolní stráni je několik portálů jeskyní, z nichž nejvýznamnější jsou Mločí kaple, Jezevčí a Vinšova vyvěračka.

V místě ústí pravostranného přítoku od Lažánek do Maršovského žlebu je v řečišti aktivní ponor. Jižně od Heroltic, cca 1 km před ústím do Svratky, má Pejškovský potok při průtoku přes pruh vápenců, v korytě krytém štěrky, také ponory. Vývěr, zčásti zachycený pro tišnovský vodovod, je cca 500 m níže po toku. Souvislost Heroltické vyvěračky s uvedenými ponory není prokázána.

Evidováno je přibližně 10 jeskyní.


BALÁK, I. (2009). Kras v okolí Tišnova, s. 514-518. In: HROMAS, J. (ed.) et al. Jeskyně. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno. 608 s. Chráněná území ČR, 14. ISBN 9788087051177; 978-80-86305-03-5.