Agentura ochrany přírody a krajiny České repubtrky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České repubtrky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České repubtrky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Karsologické členění / K2301513

Kras na Bačkovci a Výrovce

Náleží do karsologické soustavy 200 Moravskoslezská krasová a pseudokrasová území, karsologického celku 230 Krasová a pseudokrasová území jižního bloku – Brněnské vrchoviny a okolí, krasové oblasti K230 15 Kras v okolí Tišnova.

Na Bačkovci (419 m n. m.) a Výrovce (420 m n. m.) je kras vázán na dva pruhy strmě uložených metamorfovaných devonských vápenců, střídajících se s metamorfovanými křemennými pískovci a arkózami mezi Závistí, Vohančicemi a Březinou.

Pruh Bačkovce leží ve střední části svahu nad Březinou. Jeho vápence mají poměrně slabý stupeň zkrasovění s náznakem tvorby škrapů a dvou drobných krasových jeskyní.

Pruh Výrovky tvoří vrcholovou partii skalního hřebene nad údolím Závistky mezi Závistí a Tišnovem. Obsahuje drobná škrapová pole a náznaky podzemních dutin.

Evidovány jsou 2 malé jeskyně.


BALÁK, I. (2009). Kras v okolí Tišnova, s. 514-518. In: HROMAS, J. (ed.) et al. Jeskyně. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno. 608 s. Chráněná území ČR, 14. ISBN 9788087051177; 978-80-86305-03-5.