Agentura ochrany přírody a krajiny České repubtrky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České repubtrky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České repubtrky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Karsologické členění / K2301511

Kras na Dřínové

Náleží do karsologické soustavy 200 Moravskoslezská krasová a pseudokrasová území, karsologického celku 230 Krasová a pseudokrasová území jižního bloku – Brněnské vrchoviny a okolí, krasové oblasti K230 15 Kras v okolí Tišnova.

Masiv kopce Dřínové (379 m n. m.) se vypíná nad soutokem Svratky a Besénku (cca 260 m n. m.). Je otevřen lomem, v němž se těží především metamorfované devonské vápence.

Lomovou těžbou je obnažen geologicky významný profil násunu moravika na parautochton brunovistulika, kde jsou fylity skupiny Bílého potoka nasunuty na devonské vápence. V podloží dřínovského nasunutí se v polohách vápenců místy objevují silicifikované brekcie. Charakteristická je intenzivní limonitizace provázená červeným zbarvením a hydrotermálním zrudněním (baryt) v tektonických partiích. Pro značný stupeň metamorfózy bývaly těženy jako tzv. tišnovské mramory i na významné stavby v okolí (např. klášter Porta Coeli v Předklášteří, kostel v Doubravníku).

Ve vrcholových částech kopce existovaly menší jeskyně, dnes již většinou lomem rozrušené. Malá rozloha a vyvýšený bezvodý reliéf nedovolily zkrasovění ve větším měřítku. V lomu bývaly při odstřelech otevírány krasové dutiny malých rozměrů (největší cca 120 × 60 cm) sledující pukliny, jejichž výplň tvoří velké krystaly kalcitu.

Jedinou dochovanou podzemní dutinou je jeskyně Nad Lomem.


BALÁK, I. (2009). Kras v okolí Tišnova, s. 514-518. In: HROMAS, J. (ed.) et al. Jeskyně. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno. 608 s. Chráněná území ČR, 14. ISBN 9788087051177; 978-80-86305-03-5.