Agentura ochrany přírody a krajiny České repubtrky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České repubtrky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České repubtrky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Karsologické členění / K2301510

Kras na Květnici

Náleží do karsologické soustavy 200 Moravskoslezská krasová a pseudokrasová území, karsologického celku 230 Krasová a pseudokrasová území jižního bloku – Brněnské vrchoviny a okolí, krasové oblasti K230 15 Kras v okolí Tišnova.

Masiv vrchu Květnice (470 m n. m.), výrazně vystupující nad Tišnovem z údolí Svratky, budují převážně karbonáty a klastika devonu tišnovských brunnid. Pouze při západním úpatí nad soutokem Besénku a Svratky vycházejí horniny brunovistulika. Květnice se skládá z několika šupin květnické jednotky. Zkrasovění je výsledkem hydrotermálních procesů ve spodním karbonu až permu, tady s genezí barytových žil a rudních poloh (zejména jeskyně ve vrcholových partiích – Květnická propast a Řícená), pravděpodobně také působení paleopřítoků Svratky (jeskyně Pod Křížem a Výtoková) a kombinace obou vlivů (např. Králova jeskyně). Krasové jevy se pravděpodobně vyvíjely v návaznosti na vyklízení badenských sedimentů z tišnovské příkopové struktury; u některých jevů není vyloučeno ani vyšší stáří.

Masiv Květnice prostupují staré štoly po těžbě barytových žil, v nichž byly také některé jeskyně odkryty.

Bylo tu zjištěno 11 druhů letounů. Pobývají v jeskyni Pod Křížem a zejména v Květnické propasti. Nejhojnějším zimujícím druhem je vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros).

Na Květnici je evidováno asi 10 krasových jeskyní. Nejdelší je Králova s délkou přesahující 1 km chodeb. Nejhlubší je Květnická propast s hloubkou přibližně 80 m.


BALÁK, I. (2009). Kras v okolí Tišnova, s. 514-518. In: HROMAS, J. (ed.) et al. Jeskyně. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno. 608 s. Chráněná území ČR, 14. ISBN 9788087051177; 978-80-86305-03-5.