Agentura ochrany přírody a krajiny České repubtrky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České repubtrky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České repubtrky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Karsologické členění / K2203411

Povodí Špraňku východně od Ludmírova

Náleží do karsologické soustavy 200 Moravskoslezská krasová a pseudokrasová území, karsologického celku 220 Krasová a pseudokrasová území středního bloku – Hornomoravského úvalu a okolí, krasové oblasti K220 34 Javoříčský kras.

Několik vápencových ostrůvků místy s výraznými skalnatými hřebeny a s nejznámějším návrším Průchodnic, za kterým vápencový hřbet, přerušený suchým žlebem Ponikve, pokračuje kótami Horka (489 m n. m.) a Taramka (500 m n. m.) po pravém břehu potoka Špraňku od Hvozdu k Vojtěchovu. V tomto území jsou pouze ojedinělé a nedokonale vyvinuté povrchové krasové jevy a je v něm známo několik menších jeskyní.

V opuštěném Ludmírovském lomu při východním okraji obce Ludmírov, na sz. úpatí kóty 534,5 m n. m. jsou 3 jeskyně. Všechny uzavírá hlinito-jílovitý sediment. Lokalita je perspektivním speleologickým pracovištěm s předpokladem objevu větších jeskynních prostor.

Ve skalním hřebeni vápencového vrchu Průchodnice, 1 km východně od obce Ludmírov, ve skalní stěně nad údolím Špraňku, dlouhé od JV k SZ 200 m a vysoké až 12 m, jsou vedle sebe portály 3 jeskyní. Všechny jeskyně leží jen 5–7 m pod povrchem skalního ostrohu, jejich stěny jsou ostře rozpukány, původní charakter je setřen opadem, místy vznikly škrapové rýhy, sintrová výzdoba chybí. Jsou významným archeologickým a paleontologickým nalezištěm. V Průchodnici I. a III. zjistil J. Knies pobyt člověka mladého paleolitu (magdalenien). Vedle běžných kostí zvířat tohoto období zde V. Čapek poprvé v Evropě zjistil také stepního kura kirgizského.

V krasové skupině je evidováno je více jak 20 jeskyní. Největší jsou V Koňském závrtu a Andělička s délka kolem 50 m. Známý je systém Průchodnic.


MORÁVEK, R. (2009). Javoříčský kras, s. 373-380. In: HROMAS, J. (ed.) et al. Jeskyně. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno. 608 s. Chráněná území ČR, 14. ISBN 9788087051177; 978-80-86305-03-5.