Agentura ochrany přírody a krajiny České repubtrky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České repubtrky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České repubtrky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Karsologické členění / K1517510

Ondříkovický kras

Náleží do karsologické soustavy 100 Českomoravská krasová a pseudokrasová území, karsologického celku 150 Krasová a pseudokrasové území české křídy, karsologické jednotky 151 Krasová a pseudokrasová území české křídové pánve, krasové oblasti K151 75 Kras Turnovské pahorkatiny.

V Turnovské pahorkatině severně od Turnova, na hranicích Českodubské pahorkatiny a Turnovské stupňoviny, obsahuje jizerské souvrství středního turonu české křídové pánve polohy vápenců a vápnitých pískovců. Slepá a poloslepá údolí, řada ponorů, mohutné závrty a propady i jeskyně v nich vytvořené byly donedávna tak jako jiné jevy v oblasti křídových sedimentů považovány za pseudokrasové. Teprve výzkumy posledních let prokázaly, že v tomto případě se jedná o jevy vzniklé typickým krasovým procesem, jehož základem je rozpouštění. V Čechách ojedinělým je hydrologický krasový systém, vytvořený pod mírně k jihu ukloněnou plošinou u Ondříkovic. Napájí jej voda z několika ponorů, zejména z hltačů v poloslepém údolí v Podhorčí a v závrtu pod Roudným. Vývěrovou jeskyní tohoto systému je Bartošova pec. Podobný hydrologický systém pravděpodobně tvoří i vody, které se ztrácejí v Ondříkovickém slepém údolíčku. Jejich spojení s tokem v Bartošově peci však nebylo prokázáno, předpokládá se proto jejich odtok do jižně položených pramenů. Na jednom z dalších ponorů u osady Borek leží jeskyně Šálení smyslů.

Evidováno je několik jeskyní.


OUHRABKA, V. (2009). Kras Turnovské pahorkatiny, s. 282-283. In: HROMAS, J. (ed.) et al. Jeskyně. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno. 608 s. Chráněná území ČR, 14. ISBN 9788087051177; 978-80-86305-03-5.