Agentura ochrany přírody a krajiny České repubtrky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České repubtrky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České repubtrky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Karsologické členění / K12340

Kras Železných hor

Náleží do karsologické soustavy 100 Českomoravská krasová a pseudokrasová území, karsologického celku 120 Krasová a pseudokrasové území moldanubika a středočeského plutonu, karsologické jednotky 123 Krasová a pseudokrasová území českomoravské jednotky.

V Železných horách, v západní části Kameničské vrchoviny jižně od Heřmanova Městce, vystupují horniny geologické jednotky chrudimského paleozoika, lemované na jihu žulovými masivy železnohorského plutonu, na jihozápadě metamorfity jednotek kutnohorského krystalinika a na severu zapadající pod platformní sedimenty české křídové pánve.

V jádru chrudimského paleozoika v okolí Prachovic a Vápenného Podola vystupují poměrně mocná tělesa vápenců s černými krasovými jevy a jeskyněmi. V metamorfitech kutnohorského krystalinika se objevují nepatrné vložky krystalických vápenců, ojediněle zkrasovělé.

Krasová oblast Železných hor se člení na krasové skupiny:
     K1234010 Kras u Prachovic a Vápenného Podola
     K1234011 Údolí Peklo

Evidováno je přibližně 40 jeskyní. K nejvýznamnějším krasovým jeskyním se řadí především Páterova a Podolská s délkou kolem 200 m a hloubkou do 30 m.


SVOBODA, K.; MLEJNEK, R. (2009). Kras Železných hor, s. 251-254. In: HROMAS, J. (ed.) et al. Jeskyně. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno. 608 s. Chráněná území ČR, 14. ISBN 9788087051177; 978-80-86305-03-5.