Agentura ochrany přírody a krajiny České repubtrky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České repubtrky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České repubtrky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Karsologické členění / K1226010

Kras Radomyšlské pahorkatiny

Náleží do karsologické soustavy 100 Českomoravská krasová a pseudokrasová území, karsologického celku 120 Krasová a pseudokrasové území moldanubika a středočeského plutonu, karsologické jednotky 122 Krasová a pseudokrasová území Šumavy, Pošumaví a jihočeských pánví, krasové oblasti K122 60 Kras Radomyšlské pahorkatiny.

Kras Radomyšlské pahorkatiny (součást Horažďovické pahorkatiny v Blatenské pahorkatině) je vázán na sušicko-votický pruh pestré skupiny moldanubika jižních Čech a Šumavy. Krasové jevy zde byly zjištěny ve třech mocných tělesech kalcitických a dolomitických mramorů: u Radomyšle (se zaniklou Radomyšlskou jeskyní), u Krt (s menšími j eskyněmi odkrývanými a zčásti opět ničenými postupující těžbou v činném lomu) a u Brlohu (s jen nevelkými krasovými dutinami).

Evidováno je přibližně 5 jeskyní. Nejvýznamnější je Radomyšlská s délkou více jak 50 m chodeb.


CÍCHA, J. (2009). Kras Radomyšlské pahorkatiny, s. 245. In: HROMAS, J. (ed.) et al. Jeskyně. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno. 608 s. Chráněná území ČR, 14. ISBN 9788087051177; 978-80-86305-03-5.