Agentura ochrany přírody a krajiny České repubtrky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České repubtrky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České repubtrky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Karsologické členění / K12259

Kras povodí horní Volyňky

Náleží do karsologické soustavy 100 Českomoravská krasová a pseudokrasová území, karsologického celku 120 Krasová a pseudokrasové území moldanubika a středočeského plutonu, karsologické jednotky 122 Krasová a pseudokrasová území Šumavy, Pošumaví a jihočeských pánví.

Kras povodí horní Volyňky je součástí Bavorovské a Vimperské vrchoviny v Šumavském podhůří, v území mezi obcemi Volyně, Vimperk a Vacov. Geologicky náleží volyňsko-vimperské oblasti sušicko-votického pruhu pestré skupiny moldanubika jižních Čech a Šumavy.

V oblasti jsou hojná tělesa kalcitických a dolomitických mramorů, mnohdy bohatých silikáty, až na výjimky dosahující jen menších mocností. Časté jsou korozí rozšířené pukliny a drobné zahliněné dutiny, v několika případech vznikly i větší jeskyně.

Významné jsou nálezy zbytků kvartérní fauny, jejíž výzkum je spojen se jmény J. N. Woldřicha (výzkum Sudslavické jeskyně v letech 1879–1882) a J. V. Želízka (výzkum lokalit v okolí Volyně v první čtvrtině 20. století). Nálezy pocházely hlavně z drobných, dnes již zaniklých dutin, odkrývaných při tehdy intenzivní místní těžbě mramorů.

Krasová oblast povodí horní Volyňky se dále člení na krasové skupiny:
     K1225910 Kras u Mladíkova
     K1225911 Kras u Nihošovic
     K1225912 Kras u Malenic
     K1225913 Kras u Sudslavic a Onšovic
     K1225914 Kras u Zechovic
     K1225915 Kras u Vícemil

Evidováno je přibližně 15 jeskyní. Nejdelší je Jiříčkova jeskyně s délkou chodeb kolem 125 m


CÍCHA, J. (2009). Kras povodí horní Volyňky, s. 244-245. In: HROMAS, J. (ed.) et al. Jeskyně. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno. 608 s. Chráněná území ČR, 14. ISBN 9788087051177; 978-80-86305-03-5.