Agentura ochrany přírody a krajiny České repubtrky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České repubtrky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České repubtrky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Karsologické členění / K1214310

Kras mirovického metamorfovaného ostrova

Náleží do karsologické soustavy 100 Českomoravská krasová a pseudokrasová území, karsologického celku 120 Krasová a pseudokrasové území moldanubika a středočeského plutonu, karsologické jednotky 121 Krasová a pseudokrasová území středočeského plutonu s ostrovní zónou a permu blanické brázdy, krasové oblasti K121 43 Kras mirovického metamorfovaného ostrova.

Kras mirovického metamorfovaného ostrova se nachází v Mirovické vrchovině mezi Horosedly a Dolními Nerestci, asi 2 km jv. od Mirovic. Komplexem opuštěných lomů je odkryto jediné větší těleso krystalických vápenců, které zde jako součást souvrství kontaktně metamorfovaných sedimentů a vulkanitů proterozoického až staropaleozoického stáří představují denudační zbytek pláště granitoidů středočeského plutonu. Spolu s žílou žulového porfyru vytváří vápencové těleso nepříliš výraznou vyvýšeninu, na jejímž zemědělsky a lesnicky obhospodařovaném terénu nejsou krasové jevy patrny. Ty jsou odkryty jen ve stěnách lomů a vedle geologických varhan, korozních puklin a kanálků tvoří i nevelké jeskyně.

Evidováno je přibližně 5 jeskyní.


CÍCHA, J. (2009). Kras mirovického metamorfovaného ostrova, s. 240. In: HROMAS, J. (ed.) et al. Jeskyně. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno. 608 s. Chráněná území ČR, 14. ISBN 9788087051177; 978-80-86305-03-5.