Agentura ochrany přírody a krajiny České repubtrky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České repubtrky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České repubtrky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Karsologické členění / Karsologický celek 330

Krasová a pseudokrasová území Vídeňské pánve a jejich výběžků

Náleží do karsologické soustavy 300 Krasová a pseudokrasová území Západních Karpat a předhlubní.

Karsologický celek krasových a pseudokrasových území Vídeňské pánve a jejich výběžků zaujímá část nížiny řeky Moravy a dolní Dyje v jv. cípu České republiky při hranicích se Slovenskem a Rakouskem. Krasové jevy jsou popsány z miocenních vápenců v Milovické pahorkatině, pseudokrasové jeskyně dosud popsány nebyly.

Geograficky a geomorfologicky tento celek zaujímá celý Dolnomoravský úval soustavy Vnitrokarpatských sníženin a náleží již Panonské provincii.

Geologicky náleží vídeňské pánvi s mocným souvrstvím subhorizontálně uložených mořských až sladkovodních neogenních sedimentů, překrytým hojně pleistocenními sprašemi a vátými písky a podél toků též fluviálními štěrkopísky Moravy, Dyje a jejich přítoků.

Kras je v tomto celku vázán na drobné výskyty miocenních vápenců moravské části vídeňské pánve s jedinou popsanou jeskyní u Mušlova.

Pseudokrasové jeskyně nebyly v této soustavě dosud popsány.

Karsologický celek krasových a pseudokrasových území Vídeňské pánve a jejích výběžků má krasovou oblast:
     K330 28 Mušlovský kras

Evidována je 1 krasová jeskyně.


HROMAS, J. (2009). Krasová a pseudokrasová území Vídeňské pánve a jejích výběžků, s. 552. In: HROMAS, J. (ed.) et al. Jeskyně. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno. 608 s. Chráněná území ČR, 14. ISBN 9788087051177; 978-80-86305-03-5.