Agentura ochrany přírody a krajiny České repubtrky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České repubtrky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České repubtrky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Karsologické členění / Karsologický celek 310

Krasová a pseudokrasová území karpatské předhlubně

Náleží do karsologické soustavy 300 Krasová a pseudokrasová území Západních Karpat a předhlubní.

Karsologický celek krasových a pseudokrasových území karpatské předhlubně zaujímá úzký a dlouhý pás území Moravských úvalů od Karviné na severu až po Jaroslavice na rakouských hranicích.

Geograficky a geomorfologicky zaujímá tento celek větší část Vněkarpatských sníženin, tj. Dyjsko-svratecký úval, Vyškovskou bránu, východní část Hornomoravského úvalu, Moravskou bránu a Ostravskou pánev. Geologicky tento celek tvoří úzký pás předhlubně Západních Karpat, vyplněné neogenními mořskými sedimenty, nasedajícími na starší podložní horniny Českého masivu. Psefitické a psamitické sedimenty této jednotky jsou zčásti překryty kvartérními písky a štěrkopísky převážně fluviálního původu.

Karsologický celek krasových a pseudokrasových území Karpatské předhlubně je dále dělen na jednotky:
     311 Krasová a pseudokrasová území severní části karpatské předhlubně s krasovou oblastí:
           K311 05 Kras travertinů Moravské brány u Přerova
     312 Krasová a pseudokrasová území střední části karpatské předhlubně
     313 Krasová a pseudokrasová území jižní části karpatské předhlubně


HROMAS, J. (2009). Krasová a pseudokrasová území karpatské předhlubně, s. 528-529. In: HROMAS, J. (ed.) et al. Jeskyně. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno. 608 s. Chráněná území ČR, 14. ISBN 9788087051177; 978-80-86305-03-5.