Agentura ochrany přírody a krajiny České repubtrky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České repubtrky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České repubtrky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Karsologické členění / Karsologická jednotka 165

Krasová a pseudokrasová území křídy kladského prolomu v Kladské kotlině

Náleží do karsologické soustavy 100 Českomoravská krasová a pseudokrasová území, karsologického celku 160 Krasová a pseudokrasové území Sudet.

Karsologická jednotka křídy kladského prolomu tvoří jen několik kilometrů úzký pás, zabíhající z Kladské kotliny v Polsku do karsologické jednotky Východních Sudet u Králík.

Geograficky a geomorfologicky zahrnuje celou českou část Kladské kotliny (Střední Sudety), která tvoří úzký pruh v povodí Březné od polských hranic u Králík přes Červenou Vodu po Štíty.

Geologicky jednotka přísluší české křídové pánvi, jejíž orlicko-žďárská oblast zde zabíhá z Kladska mezi krystalinické masivy lugické oblasti horninami, vyplňujícími králický příkop. Jsou to v podloží pískovce korycanských vrstev (cenoman), na které nasedají slínovce a pískovce turonu.

Krasové jevy ani pseudokrasové jeskyně nejsou z této jednotky dosud popsány.


HROMAS, J. (2009). Krasová a pseudokrasové území křídy kladského prolomu v Kladské kotlině, s. 352. In: HROMAS, J. (ed.) et al. Jeskyně. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno. 608 s. Chráněná území ČR, 14. ISBN 9788087051177; 978-80-86305-03-5.