Agentura ochrany přírody a krajiny České repubtrky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České repubtrky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České repubtrky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Karsologické členění / Karsologická jednotka 164

Krasová a pseudokrasová území křídy vnitrosudetské deprese

Náleží do karsologické soustavy 100 Českomoravská krasová a pseudokrasová území, karsologického celku 160 Krasová a pseudokrasové území Sudet.

Karsologická jednotka křídy vnitrosudetské deprese tvoří jádro území Broumovského výběžku na SV Čech při hranici s Polskem v širším okolí měst Teplice nad Metují a Police nad Metují.

Geograficky a geomorfologicky zahrnuje Polickou vrchovinu (náleží do Broumovské vrchoviny), a to zejména její Polickou pánev s Adršpašsko-teplickými skalami uvnitř, Broumovské stěny, část Polické stupňoviny i z Polska sem zasahující okraje Stolových hor.

Geologicky jednotka přísluší hejšovinské litofaciální oblasti české křídové pánve, která zde tvoří samostatnou pánevní strukturu – polickou křídovou pánev o mocnosti kolem 500 m – nasedající na sedimenty triasu a svrchní paleozoikum dolnoslezské pánve. V okrajích jednotky vystupují kuesty z pískovců korycanských vrstev (cenoman, vnější kuesta) a prachovcovo-slínovcových komplexů spodní části jizerského souvrství (turon, vnitřní kuesta). Skalní města Adršpašsko-teplických skal, Ostaše a Broumovských stěn v jádře jednotky budují pískovce svrchní části jizerského souvrství (střední turon, možná i coniak). Krasové jevy nejsou z této jednotky dosud popsány.

Pseudokrasové jevy a jeskyně jsou v této jednotce vyvinuty velmi bohatě a Adršpašsko-teplické skály, Ostaš i Broumovské stěny s mimořádně pestrým reliéfem v kvádrových pískovcích české křídové pánve lze pro jejich kumulaci termínem pseudokrasová území.

Výskytem pseudokrasových jevů je tato jednotka mimořádně bohatá, přináleží ji druhé místo za jednotkou české křídové pánve (151). Předčí ji však jejich koncentrací na relativně malém území. V sedimentech české křídové pánve, převážně v kvádrových pískovcích v Broumovských stěnách, Stolových horách, Polické pánvi a Adršpašsko-teplických skalách Broumovské vrchoviny, je vyvinut morfologicky výrazný reliéf se skalními kuestami a skalními městy, v nichž vznikly četné makro-, mezo- i mikroformy povrchového i podzemního pseudokrasu. Jsou zde desítky puklinových, rozsedlinových, vrstevních, blokových a suťových jeskyní a stovky výklenků a převisů, mezi nimi i nejdelší pseudokrasová jeskyně a nejhlubší pseudokrasová propast v ČR. Dosud zde nejsou všechny jeskyně popsány a zařazeny.

V jednotce je evidováno více jak 230 pseudokrasových jeskyní. K největším patří Teplická, Na Martínkovickém potoce, Plutonův chrám, Bloková chodba, Tundra a Dunivá propast a Pod Luciferem. Jejich délka se pohybuje mezi cca 1700–400 m. Nejhlubší jsou Na Martínkovickém potoce, Teplická a Dračí propast s hloubkami mezi cca 100–70 m.


KOPECKÝ, J.; MLEJNEK, R.; OUHRABKA, V. (2009). Krasová a pseudokrasová území křídy vnitrosudetské deprese, s. 341. In: HROMAS, J. (ed.) et al. Jeskyně. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno. 608 s. Chráněná území ČR, 14. ISBN 9788087051177; 978-80-86305-03-5.