Agentura ochrany přírody a krajiny České repubtrky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České repubtrky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České repubtrky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Karsologické členění / Karsologická jednotka 161

Krasová a pseudokrasová území Šluknovského výběžku

Náleží do karsologické soustavy 100 Českomoravská krasová a pseudokrasová území, karsologického celku 160 Krasová a pseudokrasové území Sudet.

Karsologická jednotka Šluknovského výběžku zaujímá nejsevernější výběžek republiky a je izolovanou součástí karsologického celku Sudet v okolí Varnsdorfu, Rumburku a Šluknova.

Geograficky a geomorfologicky zahrnuje celou Šluknovskou pahorkatinu, obsahující Šenovskou a Rumburskou pahorkatinu.

Geologicky jednotka náleží lugické oblasti, ležící severně od lužického zlomu. Budují ji zejména hlubinné vyvřeliny lužického plutonu, zasahující sem z Německa, převážně lužický granodiorit, méně je zastoupena rumburská žula. Horniny občas proráží starší magmatické žíly nebo proniky mladších terciérních neovulkanitů. Jen v nepatrných zbytcích se zachovaly metamorfované břidlice a droby proterozoického až paleozoického pláště, východ území hojně pokrývají pleistocenní hlíny. Klasické krasové horniny v této jednotce chybí.

Krasové jevy ani pseudokrasové jeskyně nejsou z této jednotky dosud popsány.


HROMAS, J. (2009). Krasová a pseudokrasová území Šluknovského výběžku, s. 307. In: HROMAS, J. (ed.) et al. Jeskyně. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno. 608 s. Chráněná území ČR, 14. ISBN 9788087051177; 978-80-86305-03-5.