Agentura ochrany přírody a krajiny České repubtrky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České repubtrky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České repubtrky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Karsologické členění / Karsologická jednotka 152

Krasová a pseudokrasová území poorlického permu a porlické křídy

Náleží do karsologické soustavy 100 Českomoravská krasová a pseudokrasová území, karsologického celku 150 Krasová a pseudokrasové území české křídy.

Karsologická jednotka zaujímá pás platformních sedimentů permu a křídy, budující pahorkatinu pod Orlickými horami od Rychnova nad Kněžnou po Moravskou Třebovou. Krasové jevy a pseudokrasové jeskyně se vyskytují ojediněle.

Geograficky a geomorfologicky jednotka zahrnuje jižní polovinu Podorlické pahorkatiny a zasahuje i do Orlických hor Sudetské soustavy.

Geologicky jednotka náleží převážně orlické pánvi s permskými limnickými sedimenty, převážně pískovci, slepenci, místy i prachovci a arkózami, jejíž okraje lemují platformní sedimenty české křídové pánve s převažujícími slínovci.

Krasové jevy se v této jednotce vyskytují v podobě škrapů v permských vápencích, hypoteticky se mohou vyskytovat také ve vápnitějších polohách křídových sedimentů.

Pseudokrasové jevy se vyskytují ojediněle jako pukliny a rozsedliny v permských arkózách a turonských slínovcích.


HROMAS, J. (2009). Krasová a pseudokrasová území poorlického permu a porlické křídy, s. 304. In: HROMAS, J. (ed.) et al. Jeskyně. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno. 608 s. Chráněná území ČR, 14. ISBN 9788087051177; 978-80-86305-03-5.