Agentura ochrany přírody a krajiny České repubtrky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České repubtrky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České repubtrky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Karsologické členění / Karsologická jednotka 144

Krasová a pseudokrasová území Chebské pánve

Náleží do karsologické soustavy 100 Českomoravská krasová a pseudokrasová území, karsologického celku 140 Krasová a pseudokrasová území podkrušnohoří.

Karsologická jednotka zaujímá malou část nejzápadnějšího cípu republiky, nejzápadnější část třetihorní pánevní zóny v okolí Chebu a Františkových lázní. Dosud zde nebyly popsány žádné krasové ani pseudokrasové jevy. Geograficky a geomorfologicky jednotka zahrnuje Chebskou pánev.

Geologicky jednotku tvoří třetihorní sedimenty chebské pánve. Významnými jsou neovulkanity nejmladší, čtvrtohorní vulkanické fáze, které budují Komorní a Železnou hůrku.

Krasové jevy nebyly v této jednotce dosud zjištěny, hypoteticky mohou být vázány na polohy karbonátů v cyprisovém souvrství pánve. Pseudokrasové jeskyně taktéž nejsou z tohoto území popsány.


HROMAS, J. (2009). Krasová a pseudokrasová území Chebské pánve, s. 279. In: HROMAS, J. (ed.) et al. Jeskyně. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno. 608 s. Chráněná území ČR, 14. ISBN 9788087051177; 978-80-86305-03-5.