Agentura ochrany přírody a krajiny České repubtrky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České repubtrky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České repubtrky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Karsologické členění / Karsologická jednotka 143

Krasová a pseudokrasová území Sokolovské pánve

Náleží do karsologické soustavy 100 Českomoravská krasová a pseudokrasová území, karsologického celku 140 Krasová a pseudokrasová území podkrušnohoří.

Karsologická jednotka zaujímá úzký pruh třetihorní pánevní zóny v okolí Ostrova, Karlových Varů a Sokolova pod Krušnými horami. Známy jsou z ní dosud pouze pseudokrasové jeskyně. Geograficky a geomorfologicky zahrnuje větší část Sokolovské pánve.

Geologicky jednotku tvoří třetihorní sedimenty sokolovské pánve. Podloží pánve tvoří převážně karlovarský granitový pluton, do značné hloubky kaolinicky zvětralý.

Krasové jevy nebyly v této jednotce dosud zjištěny, hypoteticky mohou být vázány na karbonátové polohy terciérních pánevních sedimentů. Pseudokrasové jeskyně jsou zastoupeny početnou skupinou slují v třetihorních paleogenních pískovcích až slepencích sokolovské pánve ve strmých svazích kaňonovitého údolí Ohře mezi Královským Poříčím a Starým Sedlem.

V jednotce je evidováno více jak 10 pseudokrasových jeskyní, z nichž nejdelší je Cikánská s délkou kolem 50 m.


HROMAS, J. (2009). Krasová a pseudokrasová území Sokolovské pánve, s. 278. In: HROMAS, J. (ed.) et al. Jeskyně. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno. 608 s. Chráněná území ČR, 14. ISBN 9788087051177; 978-80-86305-03-5.