Agentura ochrany přírody a krajiny České repubtrky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České repubtrky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České repubtrky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Karsologické členění / Karsologická jednotka 142

Krasová a pseudokrasová území Doupovských hor

Náleží do karsologické soustavy 100 Českomoravská krasová a pseudokrasová území, karsologického celku 140 Krasová a pseudokrasová území podkrušnohoří.

Karsologická jednotka zaujímá část třetihorní pánevní a vulkanické zóny pod Krušnými horami. Z jeskyní zde byly dosud popsány pouze pseudokrasové. Geograficky a geomorfologicky tvoří jednotku pouze Doupovské hory.

Geologicky ji budují neovulkanity a pyroklastika třetihorního komplexu Doupovských hor, považovaného některými autory za stratovulkán. S lávovými příkrovy a proudy čedičových hornin se zde střídají mocné polohy pyroklastik s tufy, tufity, i tufitickými jíly, které místy vytvářejí tzv. lahar. V intravulkanických pánvičkách a zálivech sousedních třetihorních pánví se vyskytují také uhelné sedimenty a karbonáty. Krasové jevy nebyly v této jednotce dosud zjištěny, hypoteticky však mohou být vázány na útržky vápenců. Pseudokrasové jeskyně pozoruhodné geneze jsou popsány z laharů doupovského neovulkanického komplexu v Hradištské hornatině.


HROMAS, J. (2009). Krasová a pseudokrasová území Doupovských hor, s. 277. In: HROMAS, J. (ed.) et al. Jeskyně. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno. 608 s. Chráněná území ČR, 14. ISBN 9788087051177; 978-80-86305-03-5.