Agentura ochrany přírody a krajiny České repubtrky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České repubtrky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České repubtrky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Karsologické členění / Karsologická jednotka 124

Krasová a pseudokrasová území Českého lesa

Náleží do karsologické soustavy 100 Českomoravská krasová a pseudokrasová území, karsologického celku 120 Krasová a pseudokrasové území moldanubika a středočeského plutonu.

Karsologická jednotka zaujímá úzký jz. pás podél státní hranice s Německem, hraničí s jednotkami tepelské a barrandienské oblasti, a i když je od ostatních jednotek karsologického celku moldanubika zcela izolována, je k nim řazena vzhledem ke shodné geologické příslušnosti. Geograficky a geomorfologicky zahrnuje celý Český les.

Geologicky tvoří jednotku tektonicky vymezený dílčí blok moldanubika, převážně jednotvárného komplexu, budovaný povětšině rulami, vzácně kvarcity a drobnými čočkami erlanů, zcela ojedinělý je krystalický vápenec a metabazity. Magmatické intruze malého rozsahu tvoří granit, méně granodiorit a vzácně diorit. Krasové jevy zde dosud nebyly zjištěny, hypoteticky mohou být vázány na ojedinělé výskyty krystalických vápenců.

Pseudokrasové jeskyně taktéž nebyly z této jednotky dosud popsány.


HROMAS, J. (2009). Krasová a pseudokrasová území Českého lesa, s. 266. In: HROMAS, J. (ed.) et al. Jeskyně. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno. 608 s. Chráněná území ČR, 14. ISBN 9788087051177; 978-80-86305-03-5.