Agentura ochrany přírody a krajiny České repubtrky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České repubtrky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České repubtrky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Karsologické členění / K2301110

Mojetínský kras

Náleží do karsologické soustavy 200 Moravskoslezská krasová a pseudokrasová území, karsologického celku 230 Krasová a pseudokrasová území jižního bloku – Brněnské vrchoviny a okolí, krasové oblasti K230 11 Mojetínský kras.

Mojetínský kras leží na části katastrů Knínice a Vážany, západně od nejvyššího bodu Mojetín (607,9 m n. m.), součásti geomorfologického okrsku Mojetínský hřbet.

Krasové jevy jsou vázány na nejsevernější výběžek svrchnodevonských vápenců němčického pruhu přechodného vývoje moravského devonu, který se táhne severním směrem od Petrovic k Němčicím, Vratíkovu a Vážanům v celkové délce 12 km.

Vápence Mojetínského krasu vystupují v několika ostrůvcích a vytvářejí izolované skupiny skalních výchozů. Na nich vznikly především škrapy a několik izolovaných hřebenáčů. Větší jeskyně nebyly dosud objeveny, i když existenci podzemních prostor naznačuje několik zasutěných portálů. V nejmohutnějším z nich bylo prokázáno osídlení doby bronzové nálezem keramiky únětické kultury.

Výzkumem Mojetínského krasu se zabývala boskovická jeskyňářská společnost v 50. a 60. letech 20. století, ale významnější objevy neučinila. V roce 1985 byl proveden archeologicko-karsologický výzkum několika zřícených převisů a jeskyní pod záštitou muzea v Boskovicích a Správy CHKO Moravský kras.

Evidováno je několik drobných jeskyní.


BALÁK, I. (2009). Mojetínský kras, s. 392. In: HROMAS, J. (ed.) et al. Jeskyně. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno. 608 s. Chráněná území ČR, 14. ISBN 9788087051177; 978-80-86305-03-5.