Agentura ochrany přírody a krajiny České repubtrky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České repubtrky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České repubtrky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Karsologické členění / K23009

Němčický kras

Náleží do karsologické soustavy 200 Moravskoslezská krasová a pseudokrasová území, karsologického celku 230 Krasová a pseudokrasová území jižního bloku – Brněnské vrchoviny a okolí.

Krasové území o rozloze několika ha leží západě a severozápadě od obce Němčice v severním pokračování vápencového pruhu Moravského krasu. Staří horníci je znali již od 18. století, kdy z krasových dutin těžili železnou rudu. Povrchový kras je zde vyvinut poměrně slabě. Jsou tu denudační zbytky krasových kuželů ve formě několika plochých vyvýšenin a náznaky obecných škrapů v ojedinělých vápencových výchozech. Podzemní kras reprezentuje systém Němčických jeskyní a malá jeskyňka u Valchova.

Krasové jevy jsou vyvinuty ve vápencích němčického pruhu přechodného vývoje moravského devonu (givet – frasn). Jde o ekvivalent vilémovických vápenců macošského souvrství Moravského krasu, většinou jemnozrnné až středozrnné biodetritické až biomikritové vápence. Od východu na ně nasedají jílové břidlice s laminami radiolaritů, které jsou součástí ponikevského souvrství (famen). Němčický pruh přechodného vývoje moravského devonu se táhne severním směrem od Petrovic v nejsevernější části Moravského krasu k Němčicím, Vratíkovu a Vážanům v celkové délce 12 km. Není celistvý, je příčnými zlomy rozčleněn do dílčích ker, v nichž jsou vyvinuta tři krasová území – Němčický, Vratíkovský a Mojetínský kras (od jihu k severu). Na severu je Němčický kras oddělen jz. zlomem valchovského prolomu od Vratíkovského krasu.

Podkladem Němčického krasu jsou proterozoická intruziva brněnského masivu (granodiority), západní část vlastního devonského pruhu budují bazální klastika (ems – monomiktní slepence a pískovce).

Evidovány jsou 2 jeskyně. Významné jsou Němčické jeskyně s délkou cca 400 m a hloubkou cca 40 m.


BALÁK, I. (2009). Němčický kras, s. 389. In: HROMAS, J. (ed.) et al. Jeskyně. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno. 608 s. Chráněná území ČR, 14. ISBN 9788087051177; 978-80-86305-03-5.