Agentura ochrany přírody a krajiny České repubtrky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České repubtrky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České repubtrky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Karsologické členění / K2203710

Kras nectavského a svinovsko-vranovského krystalinika

Náleží do karsologické soustavy 200 Moravskoslezská krasová a pseudokrasová území, karsologického celku 220 Krasová a pseudokrasová území středního bloku – Hornomoravského úvalu a okolí, krasové oblasti K220 37 Kras nectavského a svinovsko-vranovského krystalinika.

Kras nectavského a svinovsko-vranovského krystalinika je ostrůvkovitě modelován v pásu metamorfovaných hornin mezi Líšnicí u Mohelnice, Vranovou Lhotou, Vrážným, Nectavou a Chobyní. Ve svazích údolí Nectavy a zejména ve vrcholových partiích okolí Vrážného se v pestrém zastoupení horninových typů objevují i útržky a kry vápenců, náležící pravděpodobně moravskoslezskému paleozoiku, většinou postižených metamorfózou.

U vápenců místy dochází k částečnému zkrasovění, které se projevuje výskytem drobných škrapů, krasových kapes odkrytých lomovou těžbou, několika malými jeskyněmi a vyvěračkami, většinou upravenými jako studánky.  

Krasová oblast / skupina nectavského a svinovsko-vranovského krystalinika sousedí v nejjižnější části s krasovou skupinou Povodí Špraňku jihozápadně od Ludmírova, náležející ke krasové oblasti Javoříčského krasu.


Mapa krasové skupiny Kras nectavského a svinovsko-vranovského krystalinika.pdf Stáhnout
Mapa krasové skupiny Kras nectavského a svinovsko-vranovského krystalinika_geologie.pdf Stáhnout