Agentura ochrany přírody a krajiny České repubtrky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České repubtrky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České repubtrky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Karsologické členění / K16254

Kras Orlických hor

Náleží do karsologické soustavy 100 Českomoravská krasová a pseudokrasová území, karsologického celku 160 Krasová a pseudokrasové území Sudet, karsologické jednotky 162 Krasová a pseudokrasová území Západních Sudet.

Kras Orlických hor je vázán na řídké výskyty vápenců v Orlických horách a v severní části Podorlické pahorkatiny. Karbonáty jsou součástí orlické části zábřežského krystalinika a západní větve orlicko-sněžnického krystalinika lugické oblasti a vystupují v souvrství stroňské skupiny, kterou budují silně metamorfované horniny proterozoického stáří. Tvoří jen několik metrů mocné čočky, uzavřené ve svorech, složené ze silně přeměněných krystalických vápenců až dolomitů s velkým množstvím nekrasových poloh (svory) a s příměsí křemene a živců. Často jsou silně zbarvené hematitem a grafitem a jejich zkrasověn í se projevuje velice vzácně.

Celé území je součástí CHKO Orlické hory.

Evidovány jsou pouze 2 jeskyně, z nichž je největší je V Orlickém Záhoří s délkou více jak 50 m.


OUHRABKA, V. (2009). Kras Orlických hor, s. 322. In: HROMAS, J. (ed.) et al. Jeskyně. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno. 608 s. Chráněná území ČR, 14. ISBN 9788087051177; 978-80-86305-03-5.