Agentura ochrany přírody a krajiny České repubtrky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České repubtrky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České repubtrky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Karsologické členění / K1624810

Kras podkrkonošského permokarbonu

Náleží do karsologické soustavy 100 Českomoravská krasová a pseudokrasová území, karsologického celku 160 Krasová a pseudokrasové území Sudet, karsologické jednotky 162 Krasová a pseudokrasová území Západních Sudet, krasové oblasti K162 48 Kras podkrkonošského permokarbonu.

Kras podkrkonošského permokarbonu je reprezentován skromnými projevy v karbonátech permského stáří v Krkonošském podhůří (Podkrkonošská pahorkatina), 1,2 km východně od obce Příkrý. Do permských usazenin podkrkonošské pánve se zde ostře zařezává údolí Honkova potoka. V malém úseku prochází částí libštátského souvrství, budovanou převážně vrstvami hnědých jílovitých prachovců až jílovců s vložkami šedozelených prachovců, pískovců a tmavých vápenců, označovanou jako rudnický obzor. Výrazná, až 80 cm mocná poloha těchto jezerních bitumenních vápenců vychází v délce několika desítek metrů v levém svahu údolí asi 5 m nade dnem v místě soutoku Honkova potoka s pravostranným přítokem. V této vrstvě jsou vytvořeny drobné krasové kanály.

Zatím je evidována pouze 1 malá jeskyně.


OUHRABKA, V. (2009). Kras podkrkonošského permokarbonu, s. 312. In: HROMAS, J. (ed.) et al. Jeskyně. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno. 608 s. Chráněná území ČR, 14. ISBN 9788087051177; 978-80-86305-03-5.