Agentura ochrany přírody a krajiny České repubtrky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České repubtrky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České repubtrky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Karsologické členění / K1624710

Kras Jizerských hor

Náleží do karsologické soustavy 100 Českomoravská krasová a pseudokrasová území, karsologického celku 160 Krasová a pseudokrasové území Sudet, karsologické jednotky 162 Krasová a pseudokrasová území Západních Sudet, krasové oblasti K162 47 Kras Jizerských hor.

Kras Jizerských hor byl zatím popsán jen na jediné lokalitě. Na jihu Frýdlantské pahorkatiny, v severním podhůří Jizerských hor, jihozápadně nad obcí Raspenava na jihovýchodním úbočí Vápenného vrchu (423 m n. m.) vystupuje v muskovitických svorech několik pruhů silně zvrásněných krystalických vápnitých dolomitů až vápenců. Horninový komplex obsahuje ještě vložky amfibolitů a je součástí velkoúpské skupiny krkonošsko-jizerského krystalinika, pravděpodobně proterozoického stáří.

Především vzhledem k vlastnostem horniny jsou krasové jevy poměrně malého rozsahu. Přesto na puklinách a dislokacích vznikly i jeskyně. Patrně se na tom podílely glaciální vody a nedaleká říčka Smědá. Větší část dutin je však téměř zcela vyplněna jílovitými sedimenty, místy přecházejícími až v jílovec. Výplně jsou jednotvárné, bez zřetelného zvrstvení, kyselé a nedochoval se v nich žádný paleontologický materiál. Krápníková výzdoba téměř chybí, jen ojediněle byl zaznamenán tenký stěnový sintr a drobné brčko (2 cm dlouhé).

Evidováno je několik malých jeskyní.


HORÁČEK, D. (2009). Kras Jizerských hor, s. 312. In: HROMAS, J. (ed.) et al. Jeskyně. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno. 608 s. Chráněná území ČR, 14. ISBN 9788087051177; 978-80-86305-03-5.