Agentura ochrany přírody a krajiny České repubtrky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České repubtrky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České repubtrky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Karsologické členění / K12372

Kras Písecké pahorkatiny

Náleží do karsologické soustavy 100 Českomoravská krasová a pseudokrasová území, karsologického celku 120 Krasová a pseudokrasové území moldanubika a středočeského plutonu, karsologické jednotky 123 Krasová a pseudokrasová území českomoravské jednotky.

Kras Písecké pahorkatiny se vyskytuje v širším okolí Písku a jižně od Týna nad Vltavou. Je vázán na malá izolovaná tělesa krystalických vápenců, náležejících zčásti pestré, zčásti i jednotvárné skupině šumavského moldanubika. Tělesa vápenců se silnou silikátovou příměsí až vápenatosilikátové horniny tvoří vložky převážně v perlových rulách a migmatitech. Krasové jevy byly zjištěny ve vápencových polohách v údolí Otavy severně od Písku, u Albrechtic, v oblasti Mehelnické vrchoviny na sv. a jv. okraji Písku a v údolí Rachačky nedaleko Purkarce v Týnské pahorkatině.

Krasová oblast Písecké pahorkatiny se dále člení na krasové skupiny:
     K1237210 Kras na Písecku
     K1237211 Kras údolí Rachačky

Evidováno je přibližně 10 malých jeskyní, z nichž nejdelší je Liščí s délkou kolem 30 m.


CÍCHA, J. (2009). Kras Písecké pahorkatiny, s. 261. In: HROMAS, J. (ed.) et al. Jeskyně. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno. 608 s. Chráněná území ČR, 14. ISBN 9788087051177; 978-80-86305-03-5.