Agentura ochrany přírody a krajiny České repubtrky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České repubtrky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České repubtrky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

O nás / Povinné informace

 1. Název

Správa jeskyní České republiky

 2. Důvod a způsob založení

 Ministerstvo životního prostředí ve funkci zřizovatele na základě oprávnění daného § 79 odstavce 3 písmeno 
w) zákona č. 114/1992 Sb. , o ochraně přírody a krajiny zřídilo Správu jeskyní České republiky.

3. Organizační struktura

 Základní organizační struktura Správy

 1. Ředitel                                                                                                                 
 2. Oddělení sekretariátu ředitele.
 3. Referát závodního.
 4. Odbor ekonomicko-provozní
  Ekonomicko-provozní náměstek
       referát plánu a rozpočtu,
       referát personální práce.
       oddělení účetnictví,
       oddělení technické,
 5. Oddělení péče o jeskyně (Blansko, Praha, Bozkov).
  Odborný náměstek
 6. Správy jeskyní
  Správa Bozkovských dolomitových jeskyní (Bozkov),
  Správa Koněpruských jeskyní (Koněprusy),
  Správa Chýnovské jeskyně (Dolní Hořice),
  Správa Jeskyně Na Špičáku (Supíkovice),
  Správa Jeskyní Na Pomezí (Vápenná),
  Správa Zbrašovských aragonitových jeskyní (Teplice nad Bečvou),
  Správa Mladečských jeskyní (Mladeč),
  Správa Javoříčských jeskyní (Javoříčko),
  Správa Jeskyně Na Turoldu (Mikulov),
  Správa jeskyní Moravského krasu (Blansko)

  s odděleními:
       ekonomické,
       technické,
       informační služba,
       provoz Punkevních jeskyní,
       provoz Kateřinské jeskyně,
       provoz Jeskyně Balcarka,
       provoz Sloupsko-šošůvských jeskyní,
       provoz jeskyně Výpustek
   Jeskyně pod Sněžníkem (Jílové u Děčína).

4. Kontaktní spojení

 

4.1 Kontaktní poštovní adresa

SPRÁVA JESKYNÍ ČESKÉ REPUBLIKY
státní příspěvková organizace
Květnové náměstí 3, 252 43 Průhonice

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

SPRÁVA JESKYNÍ ČESKÉ REPUBLIKY
státní příspěvková organizace
Květnové náměstí 3, 252 43 Průhonice
Tel.: +420 271 000 040
Email: spravajeskynicr@caves.cz  
ID datové schránky: sxwrr4r

ODDĚLENÍ PÉČE O JESKYNĚ - pracoviště Blansko
P.O.Box 24 Svitavská 11/13
678 01 Blansko
Tel.: +420 516 527 611

BOZKOVSKÉ DOLOMITOVÉ JESKYNĚ
512 13 Bozkov č. p. 263
Tel.: +420 481 682 167; 481 682 164
E-mail: bozkov@caves.cz 

KONĚPRUSKÉ JESKYNĚ
266 01 Beroun
Tel.: +420 730 572 485
E-mail: koneprusy@caves.cz 

CHÝNOVSKÁ JESKYNĚ
391 55 Dolní Hořice č. p. 54
Tel.: +420 381 299 034; 724 330 365
E-mail: chynov@caves.cz 

JAVOŘÍČSKÉ JESKYNĚ
783 24 Luká, Březina 31
Tel.: +420 730 575 924; 585 345 451
E-mail: javoricko@caves.cz 

MLADEČSKÉ JESKYNĚ
783 21 Chudobín u Litovle, Mladeč 84
Tel.: +420 728 264 197; 585 347 148
E-mail: mladec@caves.cz 

JESKYNĚ NA POMEZÍ
790 64 Vápenná č. p. 152
Tel.: +420 730 574 820; 584 421 284
E-mail: pomezi@caves.cz 

JESKYNĚ NA ŠPIČÁKU
790 82 Písečná č. p. 197
Tel.: +420 584 423 129
E-mail: spicak@caves.cz 

ZBRAŠOVSKÉ ARAGONITOVÉ JESKYNĚ
753 51 Teplice nad Bečvou č.p. 75
Tel.: +420 724 275 825; 581 601 866
E-mail: zbrasov@caves.cz

JESKYNĚ NA TUROLDU
692 01 Mikulov, U Lomu 696/54
Tel: +420 519 321 718; 731 143 701
E-mail: turold@caves.cz 

Správa jeskyní Moravského krasu
Svitavská 11
678 01 Blansko
Tel.:+420 516 527 611
E-mail: info@caves.cz 

JESKYNĚ BALCARKA
679 14 Ostrov u Macochy č. p. 458
Tel.: +420 516 444 330
E-mail: balcarka@caves.cz
http://www.cavemk.cz

KATEŘINSKÁ JESKYNĚ
678 01 Blansko, Lažánky 216
Tel.: +420 730 575 926; 516 413 161
E-mail: katerinska@caves.cz
http://www.cavemk.cz

SLOUPSKO-ŠOŠŬVSKÉ JESKYNĚ
679 13 Sloup v Moravském krasu č. p. 237
Tel.: +420 730 575 973; 516 435 335
E-mail: sloupskososuvske@caves.cz
http://www.cavemk.cz

PUNKEVNÍ JESKYNĚ, MACOCHA
679 13 Vavřinec, Suchdol 81
Tel: +420 516 418 602
E-mail: punkevni@caves.cz 

Skalní Mlýn -  Informace, rezervace vstupenek:
Tel.: +420 516 413 575; 516 410 024; 602 205 584; 602 205 584
E-mail: info@caves.cz
http://www.caves.cz

JESKYNĚ VÝPUSTEK
679 05 Křtiny 187
Tel.: +420 516 439 111
E-mail: vypustek@caves.cz

4.3 Úřední hodiny

neuvedeno

4.4 Telefonní čísla

tel.: 271 000 040

4.5 Čísla faxu

 

4.6 Adresa internetové stránky

4.7 Adresa e-podatelny

sxwrr4r

4.8 Další elektronické adresy

5. Případné platby lze poukázat

č.ú.: 30037031/0710, ČNB Praha 1

6. IČ

75073331

7. DIČ

CZ-75073331

8. Dokumenty

 

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Zřizovací listina  

Návštěvní řády jednotlivých jeskyní - uvedeny na webové stránce u příslušné jeskyně. 

8.2 Rozpočet

Náklady na zajištění činnosti SJ ČR činily v r. 2006 52 mil. Kč.

9. Žádosti o informace

SPRÁVA JESKYNÍ ČESKÉ REPUBLIKY
Květnové náměstí 3
252 43 Průhonice

10. Příjem žádostí a dalších podání

SPRÁVA JESKYNÍ ČESKÉ REPUBLIKY
Květnové náměstí 3
252 43 Průhonice

Telefonicky, písemně, emailovou poštou, datovou schránkou

11. Opravné prostředky

neuvedeno

12. Formuláře

neuvedeno

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

neuvedeno

14. Předpisy

 

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny;

Vyhláška ČBÚ č. 55/1996 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu 
při činnosti prováděné hornickým způsobem pod zemí a podle předpisů souvisejících;

Opatření Českého báňského úřadu čj. 179/97 ze dne 21. 1. 1997, k zajištění bezpečnosti vstupních objektů 
zpřístupněných jeskynních prostor;

Výklad Českého báňského úřadu čj. 1426/98/3/V-15 ze dne 21. 7. 1998 k činnostem cizích organizací a k působnosti Speleologické záchranné služby České speleologické společnosti ve zpřístupněných jeskyních;  

Vyhl. č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě.

14.2 Vydané právní předpisy. Přehled právních předpisů vydaných v rámci věcné působnosti povinného subjektu.

Nejsou vydávány

15. Úhrady za poskytování informací

 

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Informace poskytovány bezúplatně. Hradí se jen náklady na vytvoření technického nosiče informací dle požadavku žadatele.

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Neuvedeno

16. Licenční smlouvy

 

16.1 Vzory licenčních smluv

Neuvedeno

16.2 Výhradní licence

Neuvedeno

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

 

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 442/2006 Sb.

Číslo a uvozovací text

Obsah položky

1. Identifikační číslo

Neuvedeno

2. Kód

Neuvedeno

3. Pojmenování (název) životní situace.

Žádost o podání informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím v rozsahu předmětu činnosti SJ ČR

4. Základní informace k životní situaci.

Informací se rozumí přímé nebo zprostředkované sdělení údajů, které se týkají předmětu činnosti SJ ČR.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická nebo právnická osoba, která chce informaci získat.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podání žádosti o informaci povinnému subjektu, v jehož působnosti je daná informace. Žádost o informaci 
není třeba žádným způsobem zdůvodňovat.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Žádost o informaci podejte písemnou či ústní formou.

8. Na které instituci životní situaci řešit

SJ ČR Průhonice nebo jednotlivé provozy jeskyní

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Sekretariát ředitele SJ ČR Průhonice nebo jednotlivé správy jeskyní

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádné dokumenty nejsou stanoveny.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

neuvedeno

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

neuvedeno

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Povinný subjekt posoudí obsah žádosti a:

a) v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš 
obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost 
do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti,
b) v případě že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost 
sdělí do sedmi dnů žadateli,
c) poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti podle 
písmena a), a to písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii, nebo na paměťových médiích.

Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Žádost o podání informace můžete zaslat na spravajeskynicr@caves.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky uvedeny v zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Neuvedeno

21. Nejčastější dotazy

Neuvedeno

22. Další informace
       Protikorupční linka

protikorupce@caves.cz

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Neuvedeno

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Neuvedeno

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Sekretariát ředitele

26. Kontaktní osoba

Neuvedeno

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 1. 2007

28. Popis byl naposledy aktualizován

Neuvedeno

29. Datum konce platnosti popisu

Není stanoven

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Neuvedeno