Agentura ochrany přírody a krajiny České repubtrky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České repubtrky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České repubtrky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Odborná činnost / Odborné práce

Péče o jeskyně je spojena s co nejšetrnější prezentací jeskyní a se zajištěním jejich údržby. Nezapomíná se na nápravy některých chyb či problematických zásahů provedených našimi předchůdci. Návrat jeskyní do stavu před jejich objevením je sice nereálný, lze však usilovat o minimalizaci škod způsobených člověkem v minulosti. K tomuto cíli vede řada opatření, která Správa jeskyní ČR postupně realizuje.

Nejsložitějšími a investičně nejnákladnějšími opatřeními jsou kompletní rekonstrukce návštěvních tras. VýsledkemOpravy můstků v jeskyni Na Špičáku, foto J. Flek rekonstrukce jsou nové povrchy tras z kvalitních betonových směsí, zábradlí, lávky či visutá schodiště z nekorodujících materiálů a v neposlední řadě nasvícení podzemních prostor. Kromě elektrických rozvodů se v trasách ukrývají kabely monitoringu prostředí, zabezpečovací, komunikační a ozvučovací techniky a rozvody vody.

Často diskutovaným tématem ochrany jeskyní je otázka likvidace nežádoucí vegetace a dalších organických i anorganických znečištění, které se do jeskyní dostávají spolu snávštěvníky.

Většina z rozsáhlého souboru managementových opatření prováděných ve zpřístupněných jeskyních je v současné době financována z účelově poskytnutých dotací MŽP ČR v rámci podprogramu "Péče o nezcizitelný státní majetek ve ZCHÚ".