Pravidla pro návštěvníky jeskyní platná od 25. 10. 2021 Více
Agentura ochrany přírody a krajiny České repubtrky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České repubtrky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České repubtrky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Kras a jeskyně / Karsologické členění

Pro potřeby regionálního členění a pro jednotnou evidenci krasových i pseudokrasových jevů bylo území České republiky rozděleno na 3 (základní) krasové a pseudokrasové soustavy, ty dále na menší celky, jednotky, oblasti a skupiny. Na jejich číselné indexy navazuje evidenční číslování všech postupně registrovaných krasových i pseudokrasových jevů (BOSÁK P., BÍLKOVÁ D., STÁRKA L. 1994).

Základem tohoto karsologického členění a jeho terminologie je regionálně geologické členění ČR (CHLUPÁČ I., ŠTORCH P., 1992 a ČTYROKÝ P., STRÁNÍK Z., red. 1994), jehož hranice byly v odůvodněných případech korigovány podle členění geomorfologického (CZUDEK T. 1976 a DEMEK J. a kol. 1987), případně i podle hydrografického (VLČEK V. a kol. 1984).

Celý systém volně navazuje na již zaužívané karsologické členění sousedních zemí a je specifickým účelovým členěním výhradně pro potřeby oboru.

Karsologické členění pokrývá beze zbytku celé území ČR, tedy nejen oblasti s výskytem krasu. Je to zejména proto, že výskyt pseudokrasových jevů není regionálně omezen. Avšak vzhledem k pestrosti geologické stavby českých zemí je i potenciální existence karbonátových výskytů a tedy krasových jevů mnohem širší než je rozsah dnes poznaných krasových území a prakticky není vyloučena ve většině geologických jednotek. Tak je i pro evidenci dalších, dosud nepoznaných, krasových jevů vytvořen systémový prostor.

Následující soupis a mapa jeskyní a krasových oblastí vychází z karsologického členění, avšak pro větší přehlednost nepoužívá zmíněné evidenční číslování jednotlivých jeskyní.

V mapě jsou vymezeny hranice soustav, celků a jednotek s jejich číselnými indexy. V mapě nejsou vyznačeny oblasti a skupiny. Členění na této úrovni je odlišné pro kras a pseudokras. Krasové oblasti a skupiny jsou označeny zaužívanými či uměle sestavenými názvy dosud známých území (na př. Moravský kras - Pustý žleb). Pseudokrasové oblasti a skupiny jsou označeny platnými názvy orografických celků a orografických podcelků (DEMEK J. a kol. 1987 a CZUDEK T. 1976). Oblasti a skupiny jsou uvedeny pouze v seznamu, pokud jsou v nich evidovány jeskyně nebo alespoň zjištěny jiné krasové jevy.

Soustava  Celek   Jednotka             
      100 ČESKOMORAVSKÁ KRASOVÁ A PSEUDOKRASOVÁ ÚZEMÍ
      110 Krasová a pseudokrasová území západních a středních Čech
      111 Krasová a pseudokrasová území tepelské jednotky
              K111 85 Kras Dyleňské hornatiny
              K111 86 Hydrotemální kras Karlových Varů
      112 Krasová a pseudokrasová území barrandienské jednotky
              K112 87 Český kras
      120 Krasová a pseudokrasová území moldanubika a středočeského plutonu
      121 Krasová a pseudokrasová území středočeského plutonu s ostrovní zónou a permu blanické brázdy
              K121 41 Kras sedlčansko-krásnohorského metamorfovaného ostrova
              K121 42 Kras čerčanského metamorfovaného ostrova
              K121 43 Kras mirovického metamorfovaného ostrova
      122 Krasová a pseudokrasová území Šumavy, pošumaví a jihočeských pánví
              K122 58 Kras povodí horní Otavy
              K122 59 Kras povodí horní Volyňky
              K122 60 Kras Radomyšlské pahorkatiny
              K122 61 Kras povodí horní Vltavy
              K122 62 Kras povodí horní Úslavy u Klatov
              K122 63 Kras povodí Blanice
      123 Krasová a pseudokrasová území českomoravské jednotky
      124 Krasová a pseudokrasová území Českého lesa
      130 Krasová a pseudokrasová území Krušných hor
      140 Krasová a pseudokrasová území podkrušnohoří
      141 Krasová a pseudokrasová území zhruba rozsahu severočeských hnědouhelných pánví s křídou a vulkanity
              K141 49 Kras jurských vápenců u Krásné Lípy
      142 Krasová a pseudokrasová území Doupovských vrchů
      143 Krasová a pseudokrasová území Sokolovské pánve
      144 Krasová a pseudokrasová území Chebské pánve
      150 Krasová a pseudokrasová území české křídy
      151 Krasová a pseudokrasová území české křídové pánve  
              K151 66 Kras Čáslavské kotliny a Kutnohorské plošiny  
              K151 75 Kras Turnovské pahorkatiny 
      152 Krasová a pseudokrasová území poorlického permu a poorlické křídy
      160 Krasová a pseudokrasová území Sudet
      161 Krasová a pseudokrasová území Šluknovského výběžku
      162 Krasová a pseudokrasová území Západních Sudet 
              K162 45 Kras záp. části Ještědského hřbetu 
              K162 46 Kras vých. části Ještědského hřbetu 
              K162 47 Kras Jizerských hor  
              K162 48 Kras podkrkonošského pemokarbonu     
              K162 50 Kras povodí Kamenice a Železnobrodska     
              K162 51 Kras povodí horní Jizery     
              K162 52 Kras povodí horního Labe     
              K162 53 Kras povodí horní Úpy     
              K162 54 Kras Orlických hor   
     163 Krasová a pseudokrasová území Východních Sudet 
             K163 29 Kras Supíkovické a Žulovské pahorkatiny 
             K163 30 Kras Králického Sněžníku 
             K163 31 Kras Travenské hornatiny u Javorníku 
             K163 32 Kras pásma Branné 
             K163 33 Kras Úsovské vrchoviny u Vitošova
     164 Krasová a pseudokrasová území křídy vnitrosudetské deprese
     165 Krasová a pseudokrasová území křídy kladského prolomu 

200 MORAVSKOSLEZSKÁ KRASOVÁ A PSEUDOKRASOVÁ ÚZEMÍ 
     210 Krasová a pseudokrasová území severního bloku
     211 Krasová a pseudokrasová území Nízkého Jeseníku 
              K211 01 Kras v okolí Vrbna a Zlatých Hor 
              K211 02 Sovinecký kras  
              K211 03 Kras šternbersko-hornobenešovského pruhu 
              K211 04 Kras Moravské brány u Přerova 
              K211 05 Kras travertinů Moravské brány u Přerova 
              K211 06 Hranický kras
     212 Krasová a pseudokrasová území kry Maleníku
     213 Krasová a pseudokrasová území osoblažska
     214 Krasová a pseudokrasová území hlučínska
     220 Krasová a pseudokrasová území středního bloku - Hornomoravský úval a okolí 
             K220 07 Kras Hornomoravského úvalu  
             K220 34 Javoříčský kras 
             K220 35 Mladečský kras 
             K220 36 Kras Úsovské vrchoviny u Troubelic
     230 Krasová a pseudokrasová území jižního bloku - Drahany a Moravský kras 
             K230 09 Němčický kras 
             K230 10 Vratíkovský kras 
             K230 11 Mojetínský kras
             K230 12 Moravský kras 
             K230 13 Kras v jurských vápencích u Brna 
             K230 15 Kras v okolí Tišnova
             K230 16 Malhostovicko-Veverský kras
     240 Krasová a pseudokrasová území Dyjské klenby
     300 Krasová a pseudokrasová území Západních Karpat a předhlubní
     310 Krasová a pseudokrasová území karpatské předhlubně
     311 Krasová a pseudokrasová území severní části karpatské předhlubně
     312 Krasová a pseudokrasová území střední části karpatské předhlubně
     313 Krasová a pseudokrasová území jižní části karpatské předhlubně
     320 Krasová a pseudokrasová území Vnějších Západních Karpat
     321 Krasová a pseudokrasová území flyšového pásma Vnějších Západních Karpat 
             K321 26 Štramberský kras 
     322 Krasová a pseudokrasová území Mikulovské vrchoviny                     
              K322 27 Kras Pavmlovských vrchů
     330 Krasová a pseudokrasová území Vídeňské pánve a jejích výběžků
              K330 28 Mušlovský kras