Doporučení pro návštěvníky jeskyní Více
Agentura ochrany přírody a krajiny České repubtrky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České repubtrky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České repubtrky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Kras a jeskyně / Karsologické členění

Pro potřeby regionálního členění a pro jednotnou evidenci krasových i pseudokrasových jevů bylo území České republiky rozděleno na 3 (základní) krasové a pseudokrasové soustavy, ty dále na menší celky, jednotky, oblasti a skupiny. Na jejich číselné indexy navazuje evidenční číslování všech postupně registrovaných krasových i pseudokrasových jevů (BOSÁK P., BÍLKOVÁ D., STÁRKA L. 1994).

Základem tohoto karsologického členění a jeho terminologie je regionálně geologické členění ČR (CHLUPÁČ I., ŠTORCH P., 1992 a ČTYROKÝ P., STRÁNÍK Z., red. 1994), jehož hranice byly v odůvodněných případech korigovány podle členění geomorfologického (CZUDEK T. 1976 a DEMEK J. a kol. 1987), případně i podle hydrografického (VLČEK V. a kol. 1984).

Celý systém volně navazuje na již zaužívané karsologické členění sousedních zemí a je specifickým účelovým členěním výhradně pro potřeby oboru.

Karsologické členění pokrývá beze zbytku celé území ČR, tedy nejen oblasti s výskytem krasu. Je to zejména proto, že výskyt pseudokrasových jevů není regionálně omezen. Avšak vzhledem k pestrosti geologické stavby českých zemí je i potenciální existence karbonátových výskytů a tedy krasových jevů mnohem širší než je rozsah dnes poznaných krasových území a prakticky není vyloučena ve většině geologických jednotek. Tak je i pro evidenci dalších, dosud nepoznaných, krasových jevů vytvořen systémový prostor.

Vytištěná mapa Jeskyně a krasová území České republiky (Hromas J., Bílková D. 1998) pro dosažení lepší čitelnosti neobsahuje kódové označení jeskyní. V mapě jsou vymezeny hranice soustav, celků a jednotek s jejich číselnými indexy. V mapě nejsou vyznačeny oblasti a skupiny. Členění na této úrovni je odlišné pro kras a pseudokras. Krasové oblasti a skupiny jsou označeny zaužívanými či uměle sestavenými názvy dosud známých území (např. Moravský kras - Pustý žleb). Pseudokrasové oblasti a skupiny jsou označeny platnými názvy orografických celků a orografických podcelků (DEMEK J. a kol. 1987 a CZUDEK T. 1976).

Níže následuje rozbalovací přehled a popis krasových území.

SOUSTAVA 
      Celek  
             Jednotka  
                    Oblast          
100 ČESKOMORAVSKÁ KRASOVÁ A PSEUDOKRASOVÁ ÚZEMÍ
      110 Krasová a pseudokrasová území západních a středních Čech
             111 Krasová a pseudokrasová území tepelské jednotky
                   K111 85 Kras Dyleňské hornatiny
                   K111 86 Hydrotemální kras Karlových Varů
             112 Krasová a pseudokrasová území barrandienské jednotky
                   K112 87 Český kras
      120 Krasová a pseudokrasová území moldanubika a středočeského plutonu
            121 Krasová a pseudokrasová území středočeského plutonu s ostrovní zónou a permu blanické brázdy
                  K121 41 Kras sedlčansko-krásnohorského metamorfovaného ostrova
                  K121 42 Kras čerčanského metamorfovaného ostrova
                  K121 43 Kras mirovického metamorfovaného ostrova
           122 Krasová a pseudokrasová území Šumavy, Pošumaví a jihočeských pánví
                  K122 58 Kras povodí horní Otavy
                  K122 59 Kras povodí horní Volyňky
                  K122 60 Kras Radomyšlské pahorkatiny
                  K122 61 Kras povodí horní Vltavy
                  K122 62 Kras povodí horní Úhlavy u Klatov
                  K122 63 Kras povodí Blanice
           123 Krasová a pseudokrasová území českomoravské jednotky
                 K123 40 Kras Železných hor
                 K123 55 Kras povodí horní a střední Sázavy
                 K123 56 Kras Nedvědické vrchoviny
                 K123 57 Chýnovský kras
                 K123 68 Kras Žďárských vrchů
                 K123 69 Kras Brtnické vrchoviny
                 K123 70 Kras Bítovské pahorkatiny
                 K123 71 Kras Znojemské pahorkatiny
                 K123 72 Kras Písecké pahorkatiny
                 K123 73 Kras u Jasenice
           124 Krasová a pseudokrasová území Českého lesa
      130 Krasová a pseudokrasová území Krušných hor
      140 Krasová a pseudokrasová území podkrušnohoří
            141 Krasová a pseudokrasová území zhruba rozsahu severočeských hnědouhelných pánví s křídou a vulkanity
                  K141 49 Kras jurských vápenců u Krásné Lípy
            142 Krasová a pseudokrasová území Doupovských hor
            143 Krasová a pseudokrasová území Sokolovské pánve
            144 Krasová a pseudokrasová území Chebské pánve
      150 Krasová a pseudokrasová území české křídy
            151 Krasová a pseudokrasová území české křídové pánve  
                  K151 66 Kras Čáslavské kotliny a Kutnohorské plošiny  
                  K151 75 Kras Turnovské pahorkatiny 
            152 Krasová a pseudokrasová území poorlického permu a poorlické křídy
      160 Krasová a pseudokrasová území Sudet
            161 Krasová a pseudokrasová území Šluknovského výběžku
            162 Krasová a pseudokrasová území Západních Sudet 
                  K162 45 Kras západní části Ještědského hřbetu 
                  K162 46 Kras východní části Ještědského hřbetu 
                  K162 47 Kras Jizerských hor  
                  K162 48 Kras podkrkonošského permokarbonu    
                  K162 50 Kras povodí Kamenice a Železnobrodska     
                  K162 51 Kras povodí horní Jizery     
                  K162 52 Kras povodí horního Labe     
                  K162 53 Kras povodí horní Úpy     
                  K162 54 Kras Orlických hor   
           163 Krasová a pseudokrasová území Východních Sudet 
                 K163 29 Kras Supíkovické a Žulovské pahorkatiny 
                 K163 30 Kras Králického Sněžníku 
                 K163 31 Kras Travenské hornatiny u Javorníku 
                 K163 32 Kras pásma Branné 
                 K163 33 Kras Úsovské vrchoviny u Vitošova
          164 Krasová a pseudokrasová území křídy vnitrosudetské deprese
          165 Krasová a pseudokrasová území křídy kladského prolomu v Kladské kotlině

200 MORAVSKOSLEZSKÁ KRASOVÁ A PSEUDOKRASOVÁ ÚZEMÍ 
     210 Krasová a pseudokrasová území severního bloku – Nízkého Jeseníku a okolí
           211 Krasová a pseudokrasová území Nízkého Jeseníku 
                 K211 01 Kras v okolí Vrbna a Zlatých Hor 
                 K211 02 Sovinecký kras  
                 K211 03 Kras šternbersko-hornobenešovského pruhu 
                 K211 04 Kras Moravské brány u Přerova 
           212 Krasová a pseudokrasová území kry Maleníku
                 K212 06 Hranický kras
          213 Krasová a pseudokrasová území Osoblažska
          214 Krasová a pseudokrasová území Hlučínska
     220 Krasová a pseudokrasová území středního bloku - Hornomoravského úvalu a okolí 
                 K220 07 Kras Hornomoravského úvalu  
                 K220 34 Javoříčský kras 
                 K220 35 Mladečský kras 
                 K220 36 Kras Úsovské vrchoviny u Troubelic
                 K220 37 Kras nectavského a svinovsko-vranovského krystalinika
     230 Krasová a pseudokrasová území jižního bloku - Brněnské vrchoviny a okolí
                 K230 09 Němčický kras 
                 K230 10 Vratíkovský kras 
                 K230 11 Mojetínský kras
                 K230 12 Moravský kras 
                 K230 13 Kras v jurských vápencích u Brna 
                 K230 14 Kras u Bedřichovic
                 K230 15 Kras v okolí Tišnova
                 K230 16 Malhostovicko-Veverský kras
     240 Krasová a pseudokrasová území Dyjské klenby

300 KRASOVÁ A PSEUDOKRASOVÁ ÚZEMÍ ZÁPADNÍCH KARPAT A PŘEDHLUBNÍ
     310 Krasová a pseudokrasová území karpatské předhlubně
           311 Krasová a pseudokrasová území severní části karpatské předhlubně
                 K311 05 Kras travertinů Moravské brány u Přerova
           312 Krasová a pseudokrasová území střední části karpatské předhlubně
           313 Krasová a pseudokrasová území jižní části karpatské předhlubně
     320 Krasová a pseudokrasová území Vnějších Západních Karpat
           321 Krasová a pseudokrasová území flyšového pásma Vnějších Západních Karpat
                 K321 08 Kras Palkovických hůrek
                 K321 26 Štramberský kras 
          322 Krasová a pseudokrasová území Mikulovské vrchoviny                     
                 K322 27 Kras Pavlovských vrchů
     330 Krasová a pseudokrasová území Vídeňské pánve a jejich výběžků
                 K330 28 Mušlovský kras


Historie a metodika tvorby karsologického členění ČR Stáhnout
Aktualizace karsologického členění ČR v roce 2020 Stáhnout